Preprava nebezpečných odpadov


 • Povinnosti podľa Dohody ADR

  Povinnosti odosielateľa nebezpečných odpadov(bod 1.4.2.1 ADR)


   

  Odosielateľ nebezpečných odpadov je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR. Odosielateľom odpadu je podľa zákona č. 223/2001 Z.Z. o odpadoch najčastejšie pôvodca odpadu, ktorý produkuje nebezpečný odpad. V oblasti zdravotníctva je to infekčný odpad, ktorý podlieha pravidlám Dohody ADR. Ide o katalógové číslo odpadu 18 01 03 a 18 02 02. Podľa dohody ADR je nebezpečnému odpadu priradený UN kód „UN 3291“ alebo „UN 3373“. V nákladnom liste pre prepravu nebezpečných vecí sa uvádza pomenovanie „Klinický odpad, nešpecifikovaný, I.N alebo Triedený lekársky odpad, I.N“.


   

  Základné povinnosti odosielateľa :

  1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne zatriedené a povolené na prepravu v zhode s ADR,

  2. poskytnúť dopravcovi nebezpečných vecí predpísané sprievodné doklady, ktoré je povinný spracovať a dodať,

  3. používať len obaly, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú vybavené predpísanými označeniami podľa ADR,

  4. dbať, aby pri odovzdávaní zabalených nebezpečných vecí alebo vyprázdnených nevyčistených obalov na prepravu neboli obaly poškodené, netesné alebo zvonka znečistené obsahujúcimi nebezpečnými vecami,

  5. splniť požiadavky na spôsob odoslania a obmedzenia na odoslanie,

  6. zabezpečiť, aby odchádzajúce naložené vozidlá obsahujúce nebezpečné veci boli riadne označené a vybavené.

  Príklady správneho označenia obalov pri preprave zdravotníckych odpadov:

  Nebezpečné odpady zo zdravotníctva sa vo väčšine prípadov prepravujú ako kusové zásielky. Tieto odpady sa balia do plastových sudov s odnímateľným vekom – 1H2 ( obr. č.1 ), alebo do plastových vriec – 5H4 (obr.č.2). Tieto obaly musia spĺňať požiadavky Dohody ADR pre II. obalovú skupinu.

                       Obr. č.1                                                                            Obr. č.2

  Pri preprave kusových zásielok sa každý jeden obal musí oblepiť bezpečnostnými značkami ADR, ktoré majú predpísané rozmery – 100 mm x 100 mm ( obr. č. 3 ) Pôvodca odpadu okrem uvedeného značenia zabezpečí označenie obalov identifikačným listom nebezpečných odpadov ( obr. č.4 ).