Zneškodňované odpady

 • BEMIA plus, s.r.o.  zabezpečuje zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledujúcich druhov odpadu:

  Nebezpečné druhy odpadov zaradené podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  Katalógové číslo

   

  Názov druhu odpadu

   

  Cena zneškodnenia bez DPH

  (Cena s DPH 20%)

  06 04 04

  Odpady obsahujúce ortuť

  5,00 €/kg

  (6,00€/kg)

  08 03 12

  Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

  1,00 €/kg

  (1,20€/kg)

  08 03 17

  Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

  1,00 €/kg

  (1,20€/kg)

  09 01 01

  Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

  0,75 €/l

  (0,90€/l)

  09 01 04

  Roztoky ustaľovačov

  0,75 €/l

  (0,90€/l)

  13 02 05

  Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

  0,30 €/kg

  (0,36€/kg)

  13 02 08

  Iné motorové, prevodové a mazacie oleje

  0,30 €/kg

  (0,36€/kg)

  13 05 01

  Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

  0,55 €/kg

  (0,66€/kg)

  13 05 02

  Kaly z odlučovačov oleja z vody

  0,55 €/kg

  (0,66€/kg)

  13 07 01

  Vykurovací olej a motorová nafta

  0,30 €/kg

  (0,36€/kg)

  13 08 02

  Iné emulzie

  0,55 €/kg

  (0,66€/kg)

  14 06 03

  Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

  0,55 €/kg

  (0,66€/kg)

  15 01 10

  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  15 02 02

  Absorbenty, filtračné mat. vrátane olejových filtrov inak nešpecif., handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látka

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  16 01 07

  Olejové filtre

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  16 01 13

  Brzdové kvapaliny

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  16 01 14

  Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  16 02 13

  Vyradené zariadenie obs. nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

  0,20 €/kg

  (0,24€/kg)

  16 05 06

  Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obs. nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálii

  1,60 €/kg

  (1,92€/kg)

  16 06 01

  Olovené batérie

  cena na trhu

  18 01 02

  Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

  1,10 €/kg

  (1,32€/kg)

  18 01 03

  0dpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadav-kám z hľadiska prevencie nákazy

  0,90 €

  (1,08€)

  18 01 06

  Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

  1,60 €/kg

  (1,92€/kg)

  18 01 08

  Cytotoxické a cytostatické liečivá

  0,95 €/kg

  (1,14€/kg)

  18 01 10

  Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 02 02

  Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadav-kám z hľadiska prevencie nákazy

  0,90 €/kg

  (1,08€/kg)

  18 02 05

  Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

  1,60 €/kg

  (1,92€/kg)

  18 02 07

  Cytotoxické a cytostatické liečivá

  0,95 €/kg

  (1,14€/kg)

   

  Ostatné druhy odpadov zaradené podľa prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  Katalógové číslo

   

  Názov druhu odpadu

   

  Cena zneškodnenia bez DPH

  (Cena s DPH 20%)

  08 04 10

  Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

  08 03 13

  Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 13

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

  08 03 18

  Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

  09 01 07

  Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

  09 01 08

  Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

  15 01 01

  Obaly z papiera a lepenky

  0,20 €/kg

  (0,24€/kg)

  15 01 02

  Obaly z plastov

  0,20 €/kg

  (0,24€/kg)

  15 01 06

  Zmiešané obaly

  0,20 €/kg

  (0,24€/kg)

  15 02 03

  absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako 15 02 02

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

  16 02 14

  Vyradené zariadenie iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

  0,20 €/kg

  (0,24€/kg)

  16 02 16

  Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

  0,20 €/kg

  (0,24€/kg)

  18 01 01

  Ostré predmety okrem 18 01 03

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 01 04

  Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požia-davkám z hľadiska prevencie nákazy

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 01 09

  Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 02 01

  Ostré predmety okrem 18 02 02

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 02 03

  Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požia-davkám z hľadiska prevencie nákazy

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 02 06

  Chemikálie iné ako uvedené 18 02 05

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  18 02 08

  Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

  0,60 €/kg

  (0,72€/kg)

  19 12 01

  Papier a lepenka

  0,50 €/kg

  (0,60€/kg)

   

  Uvedené ceny zneškodnenia odpadov sú orientačné, konečná cena je stanovená v cenovej ponuke na základe požiadavky zákazníka.