Hlavná stránka

 • Spoločnosť BEMIA plus, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 2011. Napriek tejto skutočnosti môže naša firma čerpať z bohatej odbornej a praktickej skúsenosti svojho riadiaceho manažmentu. Naši pracovníci majú za sebou odbornú prax v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s nebezpečnými odpadmi. Na základe týchto skúsenosti Vám vieme zabezpečiť odvoz a následné zneškodnenie ostatných a nebezpečných druhov odpadov, ktoré vznikajú v zdravotníctve, veterinárnej praxi a príbuzných odvetviach.


  Spoločnosť  BEMIA plus, s.r.o.  v oblasti nakladania s odpadmi Vám ponúka tieto služby:

  • poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
  • bezpečnostného poradcu ADR pre odosielateľov, prepravcov, prijímateľov nebezpečných vecí

  • prepravu nebezpečných odpadov v zmysle Dohody ADR
  • zber a manipuláciu s kuchynským biologickým odpadom (KBO)
  • odber, odvoz a zneškodnenie / zhodnotenie NO, legislatíva
  • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre odpadové hospodárstvo

  Poradenstvo

  • identifikácia , klasifikácia a kategorizácia odpadov
  • zaradenie, priradenie UN - kódu prepravovaných nebezpečných odpadov podľa Dohody ADR
  • vypracovanie nákladných listov pre prepravu nebezpečných vecí
  • návrh riešenia problematiky NO tak, aby boli dodržané všetky princípy ochrany zdravia a ochrany životného prostredia
  • možnosť vypracovania ILNO, Havarijný plán, Hlásenie o odpade a nakladaní s ním
  • vedenie zákonnej evidencie odpadov
  • vypracovanie, doplnenie, predĺženie a kontrola platnosti súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva
  • tvorba Evidenčných listov nebezpečného odpadu
  • vypracovanie Programu odpadového hospodárstva
  • zastupovanie spoločnosti pred orgánmi štátnej správy

  Odber, odvoz a zneškodnenie odpadov/zhodnotenie odpadov 

  • odber odpadov podľa požiadaviek zákazníka, t.j. ručná nakládka, váženie priamo na mieste
  • zhodnotenie/zneškodnenie odpadov environmentálne najvhodnejším spôsobom, čo bude písomne deklarované zákazníkovi a príslušným úradom prostredníctvom Sprievodného listu NO

  Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre balenie zdravotníckych odpadov

  • klinix boxy, quick boxy, kartónové krabice na ihly
  • LDPE vrecia rôznych rozmerov a hrúbok