Bezpečnostný poradca ADR

 • Odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.

  Uvedenú povinnosť upravuje zákon č. 56/2012 Z.z., pričom menovanie bezpečnostného poradcu ADR musí byť v písomnej forme.

  Zabezpečujeme bezpečnostného poradcu pre odosielateľov, dopravcov, príjemcov nebezpečných vecí.

  Každá spoločnosť, ktorá sa podieľa na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou, musí mať podľa Európskej dohody ADR a podľa § 36, ods. (1), zákona č. 56/2012 Z.z. a bodu 1.8.3.1.ADR – SR bezpečnostného poradcu s osvedčením od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

  Ponúkame zmluvné zaistenie bezpečnostného poradcu ADR na základe udeleného osvedčenia č. 0756. Našou úlohou je predovšetkým zabezpečovať súlad s dodržiavaním Dohody ADR na území SR, ako aj ostatných európskych krajín dohody.

   

  Poskytované služby externého bezpečnostného poradcu ADR zahrňujú:
   

  • uskutočnenie vstupného auditu plnenia dohody ADR (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení),

  • vypracovanie podnikového manuálu pre zaobchádzanie s nebezpečnými vecami,

  • zatriedenie (klasifikácia) látok z hľadiska ADR, kontrola a spracovanie etikiet, pokynov pre prípad nehody a kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) požadovaného tovaru ako aj iných surovín,

  • školenie osôb, ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí v zmysle Dohody ADR

  • spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach pri doprave a manipulácii s nebezpečnými vecami a závažných porušení predpisov;

  • vypracovanie výročnej správy pre vedenie podniku a príslušné orgány verejnej správy.

   

  Cena za poskytnuté služby je závislá na konkrétnych požiadavkách a je stanovená dohodou za rok so štvrťročnou fakturáciou.