Zber kuchynského biologického odpadu (KBO)


 • Spoločnosť BEMIA plus, s.r.o., Vám ponúka služby v oblasti nakladania s kuchynským odpadom.

   

  V zmysle platného znenia zákona o odpadoch a nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadenie komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009, zabezpečujeme pre zariadenia spoločenského stravovania :

   

  • vykonávanie triedeného zberu,

  • uzatvárateľné zberné kontajnery, ktoré sú určené na opakované použitie a ich predpísané označenie,

  • čistenie a dezinfekciu zberných kontajnerov,

  • vrecká do zberných kontajnerov,

  • obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty - materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU,

  • prepravu a zhodnotenie KBO ( frekvencia zberu minimálne 1x týždenne v závislosti od teploty prostredia),

  • zmluvné dohodnutú zodpovednosť za konečné zhodnotenie odpadu,

  • vedenie evidenčných listov pre jednotlivé kategórie odpadov,

  • vyhotovenia Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok.